[Mẫu]. phụ lục hợp đồng xây dựng

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Số................./PLHĐ

- Căn cứ theo HĐKT số......................đã ký ngày ……., tháng……., năm…………

- Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên...............................................................................

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm …….. Tại..........................................................

Chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ XÂY DỰNG (Bên A):

CÔNG TY:................................................................................................................

Đại diên: Ông............................................................................................................

Chức vụ: Giám đốc...................................................................................................

Địa chỉ:......................................................................................................................

Điện thoại: +84………….………………….… Fax: +84.............................................

Mã số thuế:...............................................................................................................

Số tài khoản:.............................................................................................................

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ XÂY DỰNG (Bên B):

CÔNG TY..................................................................................................................

Đại diên:....................................................................................................................

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ:..........................................................................................................................

Điện thoại: +84………….………………….… Fax: +84...................................................

Mã số thuế:.....................................................................................................................

Số tài khoản:....................................................................................................................

Sau khi xem xét, thỏa thuận hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục HĐMB số ....... về gia hạn hợp đồng đã ký số ….., ngày……, tháng……năm………cụ thể như sau:

1....................................................................................................................................

2...................................................................................................................................

3...................................................................................................................................

5. Điều khoản chung :

5.1 Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số ………………………

5.2 Phụ lục hợp đồng được lập thành …bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ....

5.3 Phụ lục này là một phần không thể tách rời của Hợp đồng …………….. số……………...và có giá trị kể từ ngày ký….....

ĐẠI DIỆN BÊN A

GIÁM ĐỐC

ĐẠI DIỆN BÊN B

GIÁM ĐỐC