[Mẫu]. Phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá trị hợp đồng

1. Phụ lục hợp đồng là gì?

Phụ lục hợp đồng được hiểu là văn bản được xác lập giữa các bên đã có giao kết hợp đồng nhằm mục đích quy định chi tiết hơn hay sửa đổi, hủy bỏ một/một số điều khoản trong hợp đồng đã giao kết.

Về phụ lục hợp đồng có nhiều ý kiến băn khoăn liệu phụ lục hợp đồng có coi là một hợp đồng hay không? Có thể thấy phụ lục hợp đồng được xác lập ghi nhận sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập,  thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ do đó nó là một hợp đồng. Song cần lưu ý rằng, phụ lục hợp đồng được hình thành dựa trên cơ sở nội dung của một hợp đồng đã được giao kết trước đó, nên về mặt hiệu lực và nội dung sẽ phụ thuộc vào hợp đồng mà nó điều chỉnh, đồng thời là bộ phận không thể tách rời đối với hợp đồng đó. Cho nên cái tên "phụ lục hợp đồng" là phù hợp cho đối tượng hợp đồng xác lập nhằm mục đích quy định chi tiết hơn hay sửa đổi, chấm dứt điều khoản đã được xác lập trong một hợp đồng khác.