Biểu mẫu đầu tư - Kinh doanh, biểu mẫu thông minh, các mẫu về kinh doanh