[Mẫu]. Hơp đồng đăt cọc thuê nhà

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      

 

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC
( V/v : Đặt cọc thuê nhà)

 

- Căn cứ qui định tại Bộ luật dân sự, Luật nhà ở.
- Theo sự thỏa thuận của các bên.

 

Hôm nay, ngày ...... tháng ..... năm 20....
Tại :
 

Chúng tôi gồm:
 

Bên đặt cọc : CÔNG TY TNHH KIMKIM
Địa chỉ: xxx Đinh Tiên Hoàng, Phường Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
Điện thoại:               Fax:                        Email:
Giấy CNĐKKD số:
Mã số thuế:
Số tài khoản: Ngân Hàng:
Đại diện: Ông NGUYỄN MINH LÊ, chức vụ: Giám Đốc .
Sau đây gọi là Bên A.